Informujte se podrobně o všech náležitosti krbových kamen a krbových vložek. Připravili jsme pro vás seznam všech pojmů, se kterými se můžete při výběru a obsluze krbu či kamen setkat.

 • Obecné pojmy
 • Součástí krbů a kamen
 • Účinnost krbových vložek a kamen
 • Přívod vzduchu
 • Palivo
 • Kouřovody

Obecné pojmy

 • Plynné složky ve spalinách: Látky v plynném skupenství, které vznikají spalováním paliva ve spotřebiči.
 • Lokální spotřebič: Spotřebič určený k provozu bez nutnosti vestavění do krbového výklenku nebo do krbového ohrazení. Vyjma kouřovodu není pevně zabudován do stavební konstrukce.
 • Spotřebič s dlouhodobým spalovacím procesem: Spotřebič určený k vytápění, který splňuje požadavky na stáložárnost.
 • Soustava s přímým ohřevem vody: Teplovodní soustava, ve které teplá voda v zásobníku ohřívá přímo vstupní užitkovou (pitnou) vodu.
 • Vestavný spotřebič: Spotřebič určený k zabudování do krbového výklenku, krbového ohrazení, nebo do ohniště krbové vložky. Může být s přikládacími dvířky nebo bez nich.
 • Spotřebič s krátkodobým spalovacím procesem: Spotřebič určený k vytápění, který splňuje požadavky na provozuschopnost při sníženém příkonu.
 • Kamna: Spotřebič se zcela uzavíratelným ohništěm a přikládacími dvířky, která jsou obvykle uzavřena. Předává teplo sáláním nebo konvekcí a je-li vybaven ohřívačem, dodává rovněž teplou vodu.

Součásti krbů a kamen

 • Regulátor přívodu spalovacího vzduchu: Ruční nebo automatické zařízení pro přívod spalovacího vzduchu.
 • Popelníková zásuvka: Vyjímatelná nádoba určená k zachycování pevných zbytků spalování, které propadly roštem z vrstvy paliva.
 • Popelník: Uzavřený prostor pro shromažďování pevných zbytků spalování propadlých roštem nebo pro umístění popelníkové zásuvky.
 • Rošt: Část vnitřního, spodního prostoru spotřebiče, na které leží vrstva paliva, a ze které propadají pevné zbytky spalování do popelníkové zásuvky nebo do popelníku. Roštem protéká spalovací vzduch a/nebo spaliny.
 • Uzavírací dvířka: Dvířka, která uzavírají otvor pro doplňování paliva.
 • Regulátor tahu: Zařízení, které reguluje přívod vzduchu za vrstvou paliva, a které současně umožňuje regulaci tahu komína.
 • Spalovací komora: Část spotřebiče, v níž se spaluje palivo.
 • Krbová vložka; ohniště: Část sestavy vestavného spotřebiče, konstruovaná k připojení ke stavbě a ohrazená nehořlavými materiály.
 • Otvor pro přikládání paliva: Otvor, kterým lze doplňovat palivo do spotřebiče.
 • Krbové ohrazení - sopouch: Uspořádaná sestava stěn a stropu z nehořlavých materiálů, která je určena k obložení zdroje a výměníku tepla. Sestava vytváří prostor, z něhož do obytného prostoru proudí pomocí konvekce ohřátý vzduch, např. pomocí regulačních mřížek.
 • Krbový výklenek: Prostor z nehořlavého materiálu určený k instalaci tepelného spotřebiče. Nachází se ve stěně nebo v komínovém tělese s kanálem pro odvod spalin.
 • Výměník zajišťující ochranu proti přehřátí: Zařízení, které umožňuje uvolnění přebytku tepla ze spotřebiče.
 • Ochlazovací smyčka: Zabezpečovací prvek, který zabrání přetopení krbové vložky či krbových kamen.
 • Pracovní povrchy: Všechny povrchové části spotřebiče, určené ke sdílení tepla do okolního prostoru.

Účinnost krbových vložek a kamen

 • Účinnost: Poměr celkového tepelného výkonu a celkového tepelného příkonu v průběhu doby zkoušení, vyjádřený v procentech.
 • Tepelný příkon: Množství tepelné energie uvolněné z paliva dodaného do spotřebiče.
 • Tepelný výkon: Tepelný tok uvolněný spotřebičem.
 • Jmenovitý tepelný výkon: Celkový tepelný výkon spotřebiče stanovený výrobcem a dosažený při zkušebních podmínkách spalování daného zkušebního paliva.
 • Nominální výkon: 60 - 70 % maximálního výkonu daného modelu. Kamna se správně zvoleným výkonem mají pracovat na 60 - 70 % svého výkonu.
 • Tepelný tok do prostoru: Tepelný tok sdílený do okolního prostoru konvekcí a radiací.
 • Stáložárnost: Schopnost spotřebiče zajistit provoz při nízkém hmotnostním toku, po stanovenou nejkratší dobu, bez dodávky paliva a bez zásahu do spalovacího procesu. A to tak, že základní vrstvu paliva lze na konci tohoto intervalu znovuobnovit.
 • Znovuobnovení spalovacího procesu: Schopnost ohniště spolehlivě obnovit spalovací proces stávajícího nebo nově doplněného paliva po stanovené době bez jakéhokoli vnějšího zásahu.
 • Provozuschopnost při sníženém příkonu: Schopnost spotřebiče s krátkodobým spalovacím procesem zajistit provoz po stanovenou nejkratší dobu, v závislosti na typu spotřebiče a druhu spalovaného paliva, bez dodávky paliva a bez zásahu do spalovacího procesu. A to tak, že spalovací proces lze na konci tohoto intervalu znovuobnovit.
 • Maximální provozní přetlak vody: Mezní hodnota přetlaku vody, při níž může být spotřebič bezpečně provozován.
 • Ustálený stav: Provozní stav, v němž se hodnoty měřené v následných, stejných časových úsecích podstatně nemění.
 • Systém Eko-Air-In: Zajištuje centrální přísun vzduchu z exteriéru, ochranu před výbuchem plynných částí a plynulé přisávání čerstvého vzduchu. Tento inovativní prvek zajišťuje vysokou účinnost, snížení spotřeby paliva až o 40 % a zejména šetrnost k životnímu prostředí. Množství popela je minimální.
 • Systém oplachu skla: Systém, který udržuje sklo kamen čisté a zamezuje usazování sazí a nečistot na skle. Vzduch proudí těsně před sklem a vytváří tak mechanickou bariéru, která udržuje saze a plyny uvnitř spalovací komory. V případě, že jsou kamna tzv. „dušena“, systém oplachu skla nefunguje. Nicméně po znovuotevření přívodu vzduchu se sklo prouděním vzduchu opět očistí.
 • Oplach skla: Oplach skla funguje předehřátím sekundárního vzduchu, který kanálky stoupá do horní části komory a je vyfukován na sklo. Vzduch tak vytvoří ochrannou překážku mezi sklem a spalinami. Dále prostupuje k ohni a spaluje plynné části. Tento systém je velice efektivní a je používán především u výrobků HS Flamingo a Aquaflam.
 • Flamme Verte: Flamme Verte - "zelený plamen" je značka, která od roku 2000 garantuje kvalitu a energetickou účinnost spotřebičů spalujících biomasu s ohledem na aspekty životního prostředí (umožňuje ušetřit 30 % paliva). Redukované emise kysličníku uhelnatého a kysličníku dusíku při spalování, umožňuje vložkám splnit přísná ekologická kritéria.

Přívod vzduchu

 • Spalovací vzduch: Vzduch přiváděný do ohniště, který je určen zcela nebo částečně ke spálení paliva.
 • Primární vzduch: Spalovací vzduch, který protéká vrstvou paliva. Vzduch přiváděný do spalovací komory odspodu, většinou skrz pohyblivý rošt. Využívá se i při zatápění v kamnech.
 • Sekundární přívod vzduchu: Předehřátý vzduch, který vstupuje do spalovací komory seshora, z prostoru nad dvířky kamen. Zde se mísí  s neshořelými plyny stoupajícími vzhůru a spaluje je. Díky tomu se  zvyšuje teplota ve spalovacím procesu a snižuje se emise škodlivých částic.
 • Terciární přívod vzduchu: Přívod předehřátého vzduchu, který vstupuje do spalovací komory malými tryskami v její zadní části. Vzduch je dodáván nad plameny, kde posléze dochází k procesu zplynování prachových částic a plynů, které by za normálních okolností unikly do komína. Tento proces je snadno pozorovatelný, spalované plyny hoří modrým plamenem. Přívod terciárního vzduchu jednak zvyšuje účinnost kamen, ale hlavně zajišťuje čisté a ekologické hoření.
 • Regulací přívodu sekundárního vzduchu určujeme, kolik vzduchu pustíme do spalovacího procesu, a tím pádem regulujeme intenzitu hoření.

Palivo

 • Doporučené palivo: Palivo obchodní jakosti uvedené v návodu výrobce spotřebiče, se kterým se při zkouškách podle této evropské normy dosáhne požadovaného tepelného výkonu
 • Pevné zbytky spalování: Popel včetně spalitelných látek, který se shromažďuje v popelníku.
 • Pevné palivo: Pevná minerální paliva přírodní nebo zpracovaná, dřevěná polena přírodní nebo zpracovaná a rašelinové brikety.
 • Zkušební palivo: Palivo obchodní jakosti s vlastnostmi daného druhu paliva, které se používá ke zkoušení spotřebičů.
 • Interval dodávky paliva: Časový úsek, během něhož lze bez zásahu obsluhy zajistit spálení jedné dávky paliva ve spotřebiči.

Kouřovody

 • Odtahová klapka: Zařízení určené ke změně tlakové ztráty protékajících spalin.
 • Tah komína: Rozdíl mezi statickým tlakem spalovacího vzduchu v místě jeho vstupu do spotřebiče a statickým tlakem v měřicím úseku spalin.
 • Spaliny: Produkty spalování, které odcházejí ze spotřebiče hrdlem pro odvádění spalin do kouřovodu.
 • Kouřovod: Potrubí, kterým proudí spaliny ze spotřebiče do komína.
 • Teplota spalin: Teplota spalin ve stanoveném místě měřícího úseku spalin.
 • Hrdlo pro odvádění spalin: Část spotřebiče určená k připojení kouřovodu umožňujícího volné odvádění spalin do komína.
 • Spalinové cesty: Část spotřebiče, která je určena k odvádění spalin z ohniště do hrdla pro odvádění spalin.
 • Regulační mřížky: Části vstupních a výstupních otvorů pro rozvádění a nasměrování průtoku vzduchu při konvekci.