EKO-003571

Není skladem Pro konkrétní datum nás prosím kontaktujte na chatu nebo telefonicky (222 262 260), doba dodání se může lišit v rámci dnů až několika měsíců.

34 Kč s DPH

Ks

Pevný podpalovač (PE-PO)

PE-PO pevný podpalovač  je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

UPOZORNĚNÍ:

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

  • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H315 Dráždí kůži.
  • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

  • EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Záruční doba
36 měsíců
Klasifikace CLP
Flam. Sol. 2
Obsah
40 ks
Kontaktujte nás!