EKO-003572

Skladem termín dodání 2 - 4 pracovní dny

36 Kč s DPH

Ks

Pevný podpalovač - krabička (PE-PO)

PE-PO pevný podpalovač  je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Je vhodný pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech ale i otevřených ohništích.

UPOZORNĚNÍ:

Seznam standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

  • H226 Hořlavá kapalina a páry.
  • H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H315 Dráždí kůži.
  • H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Seznam doplňkových standardních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu

  • EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
Záruční doba
36 měsíců
Klasifikace CLP
Flam. Sol. 2
Obsah
40 ks
Kontaktujte nás!