Příslušenství ke krbům a kamnům - Klasifikace CLP - Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412